top of page

Banking Simulation Game

Niveau: Gevorderd

Duur: 5 sessies van 4 uur

Data: 6 t/m 10 juni 2022

Tijdstip: 08.00 - 12.00

Kosten: Op aanvraag

PE: 20 NBA punten

Aanmelden

Deze interactieve training bestaat uit een combinatie van plenaire sessies en het gebruik van een praktische  online bank simulatie in kleine teams. Tijdens de plenaire sessies worden bancaire thema’s, business modellen,  regelgeving en risico’s behandeld. Tijdens het praktische deel vormen de teams management teams van een virtuele bank en zijn verantwoordelijk voor de strategie, financiële doelen, prijsstrategie, liquiditeit, Solvabiliteit.


Elke bank moet de juiste balans vinden tussen het beheersen van haar risico's en de noodzaak om aandeelhouderswaarde te creëren. Tegelijkertijd zullen ze hun vooraf gedefinieerde strategie volgen en de klanttevredenheid verbeteren.

Deelnemers zullen ervaren hoe de verschillende soorten bankrisico's met elkaar samenhangen, en wat de financiële consequenties kunnen zijn indien beslissingen worden genomen op basis van de verkeerde veronderstellingen en aannames.

Voor wie is deze training?

Deze workshop is interessant voor general managers, risicomanagers, corporate accountmanagers, financieel managers, controllers, general managers, toezichthouders op bankens, ALM-professionals, treasurers, compliance officers en accountants. Bovendien kan iedereen met een oprechte interesse in bankieren en een gedegen  vooropleiding deelnemen aan deze cursus.

Wat kun je verwachten?

Na deze training zullen de deelnemers:

 • Beter begrijpen hoe belangrijk een robuust balansbeheer is;

 • Inzien dat het beschikbare kapitaal bepaalt in welke mate de bank kan groeien;

 • Zich bewuster zijn van het belang om op risico gebaseerde wijze rente tarieven van kredieten vast te stellen;

 • Overtuigd zijn van het nut van geïntegreerd risico management;

 • In staat zijn een financieel dashboard van een bank op te stellen;

 • Begrijpen hoe een lage marktrente in combinatie met relatief hoge kredietverliezen de winstgevendheid van banken sterk onder druk zet;

 • Weten hoe uitdagend het is om een bank te besturen en aandeelhouderswaarde te creëren met behoud van een solide risicobeheerprofiel.


Programma

Sessie 1

 • Introductie en leerdoelen

 • Kernfuncties van banken 

 • Verdienmodel van banken

 • Bankbalans en winst- en verliesrekening

 • Bancaire risico’s


Sessie 2

 • Instructies bank simulatie programma

 • 1e ronde van de banksimulatie


Sessie 3

 • Feedback 1e simulatieronde

 • Liquiditeitsrisico en renterisico

 • 2e simulatie ronde


Sessie 4

 • Feedback 2e simulatieronde

 • Kapitaaleisen

 • 3e simulatie ronde


Sessie 5 

 • Feedback 3e simulatieronde

 • 4e simulatie ronde

 • Feedback 4e simulatieronde

 • Conclusies en afsluiting

Door wie?

De senior trainer voor dit programma is, naast trainer voor o.a. 3Masters Opleidingen, actief als internationaal trainer/consultant/adviseur in de sector en heeft een meerjarige werkervaring in de internationale bancaire industrie. Sinds een aantal jaar verzorgt hij als vakdocent ook bancaire opleidingen en trainingen op de voormalige Nederlandse Antillen. Hij leidde mensen op in de commerciële banksector, de ECB, advocatenkantoren, adviesbureaus, business schools, productiebedrijven en tal van accountants en controllers.

3Masters vakdocenten staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Werkvorm

Gedurende de training ‘spelen’ de teams een aantal simulatierondes. Iedere simulatieronde van 3 uur heeft betrekking op 1 kwartaal .


De structuur van iedere simulatieronde is als volgt:

 • De Centrale bank verstrekt een update over de macro-economische situatie en geeft verwachtingen ten aanzien van economische indicatoren en de rentecurve;

 • Feedback op de financiële resultaten van de banken sector in het afgelopen kwartaal;

 • Instructies voor de volgende simulatieronde;

 • De teams analyseren en interpreteren de macro-economische situatie en vooruitzichten en vertalen die in concrete prognoses;

 • De teams analyseren de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal, alsmede de ontwikkeling van marktaandelen en klanttevredenheid;

 • De teams stellen een balansprojectie op voor het komende kwartaal

 • De teams nemen beslissingen ten aanzien van de rentetarieven die zij in rekening brengen op de nieuwe kredietverlening en de geoffreerde tarieven op toevertrouwde middelen en schuldpapier. Vervolgens worden het IT en marketing budget vastgesteld en de provisie tarieven voor private banking activiteiten;

 • De teams kunnen nu hun resultaten simuleren gegeven de veronderstelling dat de macroeconomische verwachtingen niet afwijken van de werkelijkheid en onveranderd gedrag van de concurrerende teams.


Bij aanvang van de eerste simulatieronde formuleren de team een middellange termijn strategie en leggen deze vast in het simulatieprogramma. In de tweede simulatieronde worden hier kwantitatieve financiële doelen aan toegevoegd.


Klik hier om een beeld te krijgen van wat je kan verwachten. 


Flexibiliteit

De simulatie software is zeer flexibel waardoor allerlei economische omstandigheden kunnen worden nagebootst. Tevens kunnen liquiditeits- en solvabiliteitseisen aangepast worden alsmede de ontwikkeling van kredietverliezen en de ontwikkeling van marktsegmenten. De software kan de realiteit van vandaag simuleren!

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met:

bottom of page